DR. BALOGH ZSIGMOND


KÖZJEGYZŐ


Budapest, XIX. kerület (Kispest)


Német nyelvi jogosítvánnyal


Telefon : +36 (1) 282-3682, +36 (1) 281-2500, +36 (30) 402-8195
Mail : info@kispestikozjegyzo.hu
Web : Magyar Országos Közjegyzői Kamara

KOZJEGYZO


Közjegyzői díjak


A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara iránymutatása alapján:


A közjegyzői díjnak négy eleme van. A közjegyzői díj alapját képező munkadíj, és az ennek 40 %-át képező költségátalány, valamint az ezekhez kapcsolódó hiteles kiadmányok vagy másolatok díja továbbá a készkiadások.

 

A közjegyzői díj nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díj részét képezi.

 

A közjegyzői munkadíj számításának alapja kettős. Amennyiben a közjegyzői eljárással érintett ügylet értéke – ügyérték -  megállapítható (pl. 15.000.000 Ft értékre kötött adásvételi, bérleti, vagy kölcsönszerződés ), úgy a közjegyzői munkadíj ezen érték alapulvételével számítandó a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon és mértékben. Amennyiben  az érték nem állapítható meg, úgy a közjegyzőt az eljárásra fordított idő alapján illeti meg a közjegyzői díj, ugyanezen jogszabály által megállapított mértékben. Ezen túlmenően vannak un. fix díjak mint például az aláírás vagy másolat - hitelesítés díjai.

 

I. / Munkadíj az ügyérték alapján:


A közjegyző mind szerződéseket, két vagy több oldalú jogügyleteket , mind egyoldalú jognyilatkozatokat /pl. egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás / foglalhat közokiratba. A két típus között díjszabás szempontjából az a különbség, hogy az egyoldalú nyilatkozat munkadíja a két vagy többoldalú ügylet munkadíjának 50 %-a.

 

Mind a kétoldalú, mind az egyoldalú ügylet munkadíja 50 %-al csökkenthető, ha a fél vagy felek olyan tervezetet bocsátanak a közjegyző rendelkezésére, amelyet az változtatás nélkül alkalmaz a közokirat elkészítésénél. E munkadíjcsökkentés a közjegyző részére csupán lehetőség nem pedig kötelezettség.

Ugyanígy a díjszabásról szóló jogi norma lehetővé teszi a közjegyzői munkadíj megkétszerezését, ha az okirat idegen nyelven készül, vagy azt a közjegyző pl az irodáján kívül /helyszíni eljárás keretében /, vagy munkaidőn túl szerkeszti.

 

A hiteles kiadmányok és másolatok díja azok terjedelmétől függ oldalanként számított díjszabás alapján.

 

A készkiadások terjedelme a közjegyzői eljáráshoz kapcsolódó, ugyancsak a közjegyző által bonyolított egyéb eljárások, pl. földhivatali eljárás, cégnyilvántartási eljárás, iratbeszerzés st. függvénye amely ügyletenként változó lehet.

A leírási díj oldalanként száz forint.

 
A hiteles kiadmányok és másolatok díja valamint a kapcsolódó készkiadások vonatkozásában forduljon a konkrét ügyletet bonyolító közjegyzőhöz.


II./ A tevékenységre fordított idő alapján számított munkadíj:


Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (az ügyérték) nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, lebonyolításhoz, valamint az esetleges utazáshoz szükséges időt is.

 
A tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 1500 Ft. E munkadíjnak a kétszerese számítható fel, ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban: végrendelet), illetőleg egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül; a háromszorosa számítható fel testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításáért; a négyszerese számítható fel jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért; az ötszöröse számítható fel két- vagy többoldalú szerződés okiratba foglalásáért / amennyiben az ügyérték nem állapítható meg/.

 
III./ Fix munkadíjak


Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének díja oldalanként 300 Ft.

Ha az okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, a fenti díj kétszerese jár.

Fordítás készítéséért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj, hitelesítésért oldalanként a fenti díj  háromszorosa jár.

Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért az ügyérték szerint  meghatározott munkadíj számítható fel; míg ugyanabban az ügyben a váltó (csekk, más értékpapír) ismételt bemutatásáért vagy lakcím-tudakozódásért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj jár.

Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 1000 Ft munkadíj jár.

Bizalmi őrzésért az ügyérték szerinti munkadíj fele jár.

A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért és a bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában; ha az őrzés ideje ezt meghaladja, az említett munkadíj kétszerese jár.


IV./ Díjszabás alkalmazása a hagyatéki és egyéb nemperes eljárásban és a közjegyzői irattárnál


A közjegyzőt a hagyatéki és az egyéb nemperes eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a munkadíj összege 2000 Ft.